Dagsorden til bestyrelsesmøde – 31. maj 2021

Mødedato:
31. maj 2021

Mødet påbegyndt:
12.00

Mødet afsluttet:
15.00

Mødested: Jørgen H. Jensens vej 3, Hjørring eller Teams

 

Fraværende: 

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. marts 2021

Referatet er udsendt den 31. marts 2021

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning:

Drøftelse vedrørende bestyrelsens konstituering

Resume: Med næstformand Michael Bue Nielsens udtræden af FGU Vendsyssels bestyrelse åbnes et spørgsmål om bestyrelsens konstituering. Bestyrelsen kan vælge at udpege en ny næstformand for resten af funktionsperioden. Bestyrelsens funktionsperiode går frem til førstkommende 1. maj efter der har fundet kommunalvalg sted. Det næste kommunalvalg er i november 2021. En anden mulighed, end at vælge en ny næstformand inden kommunalvalget vil være, at afvente konstitueringen med yderligere en næstformand til påbegyndelsen af bestyrelsens næste funktionsperiode.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen drøfter, om der skal vælges yderligere en næstformand for den resterende del af indeværende funktionsperiode.

Beslutning:

Orientering om kvartalsregnskab

Resume: Anders Olesen Sigh og Mads Krogsgaard Bording deltager i punktet. Kvartalsregnskab for første kvartal 2021 udsendes som bilag. Dette vil blive gennemgået på mødet.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orientering vedrørende elevtal  

Resume: Der udsendes bilag vedrørende det aktuelle elevtal, herunder udslusning og indskrivning. På mødet vil elevtallene blive gennemgået.  

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orientering om bygningssituationen

Resume: Marie Louise Dalgaard deltager på punktet. Hun vil gennemgå bygningssituationen på de tre skoler i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev/Dronninglund.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orientering om ILT – et fællesregionalt projekt

Resume: Marie Louise Dalgaard deltager på punktet. FGU Vendsyssel administrerer og deltager i det fællesregionale projekt ILT. Projektets formål er, at skabe en systematisk og reflekteret tænkning om unges trivsel igennem metoder og aktiviteter. Marie Louise Dalgaard, der er projektleder på projektet, vil orientere om dette.    

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orientering om sammenhæng i indsatser målrettet øget fremmøde

Resume: Direktøren vil orientere om hvordan FGU Vendsyssel har sat en række sammenhængende indsatser i værk, der alle er målrettet et øget fremmøde af de unge på uddannelserne.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orientering

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering eftersendes

Direktøren orienterer

Gensidig orientering

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark


Evt. 

Indholdsfortegnelse

Del på facebook
Del på linkedin