Fra FGU til EUD

PROJEKTPERIODE

1. april 2023 – 30. april 2026

PROJEKTPARTNERE

AMU Nordjylland (projektholder), Aalborg HandelsskoleEUC NordSOSU NordTECHCOLLEGEHimmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (HEG)FGU AalborgFGU HimmerlandFGU Vendsyssel og FGU Nordvest (Jammer bugt afd.)

PROJEKTBUDGET

24.868.602,00 mio. kr. Finansiering (afrundet): medfinansiering 33 %, (heraf 8 % deltager- og 25 % egenfinansiering), Region Nordjylland 27 %, Socialfond 40 %

PROJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE

Det er projektets formål, at styrke overgangen fra FGU til EUD med flere forberedende og støttende indsatser og derved øge de unges muligheder for at starte på og fastholdes i en erhvervsuddannelse. Fokus vil være på aktiviteter på tværs af FGU- og EUD-institutioner således at eleverne får et bedre kendskab til erhvervsskolen før skolestart og ekstra støtte og vejledning den første tid på erhvervsskolen, men også medarbejderne på tværs får kendskab til hinandens undervisningsmetoder og pædagogiske tilgange. Der udvikles i den sammenhæng nye metoder og tilgange, der understøtter en lettere overgang fra FGU til EUD.
Antal deltagere: 1180
Antal nye værktøjer, strukturer eller metoder: 5
  1. Metoder til styrkelse af vejledning og coaching ved opstart 
  2. Ung til ung mentorer / tutorordning
  3. Preboardingaktiviteter (korte brobygningsforløb, forlagt værkstedsundervisning)
  4. Uddannelsesmotivationsprofil
  5. Kompetencestafet

PROJEKTAKTIVITETER

Samarbejdsaktiviteter (medarbejder- og organisationsniveau):

1) Jobshadowing (233 stk.): For at øge den gensidige viden om ”hinandens verdener”, opereres der i projektet med en gensidig ”jobshadowing” eller ”medarbejderpraktik” af 1 dags varighed. Formålet med denne projektaktivitet er at medarbejderne på tværs af FGU- og EUD-skoler kan få mulighed for at lære deres ”kolleger” at kende på de skoler, som enten overleverer eller aftager de unge. Medarbejderne kan tilegne sig inspiration og ny viden om målgruppen og hvordan den didaktiske, pædagogiske og vejledningsmæssige praksis tilrettelægges på andre (typer af) uddannelsesinstitutioner.

 2)   2.1 Fælles kompetenceudvikling (5): workshops for medarbejdere (103) med det formål at få et fælles sprog, forståelse og tilgange til elevernes udfordringer. Det kan eks. være oplæg om undervisningsdifferentiering og neuropædagogik.

2.2 Vidensdelingsmøder (5): Opsamling på jobshadowing: hvad har vi lært – hvad kan vi bruge fremadrettet.

3) Kompetencestafetten (1): Vi vil igennem vidensdeling afdække, hvilke redskaber til elev-progression og afklaring vi hver især bruger og om vi kan udvælge et fælles redskab / afklaringsskema – eller udvikle et nyt – og fastlægge en fælles struktur for brugen af det med eleverne – både på FGU og EUD. Eleven oplever derved en kontinuitet i overgang til en ny vejleder og EUD-skolen får de vigtige informationer, de skal bruge, for at støtte eleven bedst muligt.
 
Preboardingaktiviteter (for eleverne):

4) Uddannelsesmotivation – profiltest og samtaler (1100) med FGU-eleverne om uddannelsesmotivation

5) Preboardingforløb på tværs:

5.1) Afviklingen af korte brobygningsforløb / besøg (182) på EUD-skolerne for FGU-elever.

5.2) Afvikling af forlagte værkstedsforløb (297) for FGU-elever.
 
Støtte, vejledning og sociale fællesskaber (for eleverne)

6) Vejledning og støtte i overgangen (490 modtager ekstra støtte):

6.1) Styrkelse af vejledningsindsatsen ifm. kombinationsforløbene/opstart på EUD (eks. tværgående mentorer)

6.2) Forlængelse af vejledningsindsatsen i kombinationsforløbene / opstart på EUD (”efterværn”)

7) Fællesskabsstyrkelse: Ung-til-ung tutorordning (6 tutorordninger): Erhvervsskolerne opretter et ”tutorkorps” af EUD-elever, der hjælper de nye EUD-elever / kombinationselever med at falde til. Dette er velkendt på gymnasier, men en større udfordring i praksis på erhvervsskoler, hvor elevernes vekseluddannelse, gør at de er ganske kort tid ad gangen på skolen.  
27. juni 2024