Referat bestyrelsesmøde – 15. februar 2021

Drøftelse af økonomi og bygningssituation samt elevtal og elevrådsrepræsentantens indsats i bestyrelsesarbejdet.

Mødedato:
15. februar 2021

Mødet påbegyndt:
12.00

Mødet afsluttet:
14.10

Mødested: Teams

 

Fraværende: 
Eskild Sloth Andersen, Sabina Moltsen, Helle Schak Krog (ved pkt. 1 til midten af pkt. 5), Helmuth Zickert (ved pkt. 6, 7 og 8), Ole Andersen (fra pkt. 6 og frem), Anders Sigh  

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning: Dagsorden blev godkendt. I formandens fravær var næstformand Michael Bue Nielsen mødeleder.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2020

Referatet er udsendt den 22. december 2020.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Referatet blev godkendt. Kristian Juul gav status på godkendelse af mødereferaterne.

Opfølgning på økonomien

Resume: Der udsendes en opgørelse for årets første måned som bilag.

Bestyrelsens drøftelse: Mads Krogsgaard Bording forklarede, at årsagen til, at der er tale om en foreløbig økonomiopfølgning er, at bogføringsperioden først slutter d. 17. februar. Der vil kunne udarbejdes en endelig resultatopgørelse så snart bogføringsperioden er afsluttet. Det at der er tale om en opgørelse før bogføringsperiodens afslutning betød betydelige variationer i forhold til det, man vil se med den endelige opgørelse.   

Mads Krogsgaard Bording gennemgik og uddybede resultatopgørelse som på udsendte bilag. På indtægtssiden står der særtilskud, som ikke var budgetterede. Ved den endelige opgørelse vil de være tilbageført til år 2020. Elevtallet er lidt højere end det beregnede grundlag, hvilket medfører et højere taxametertilskud. Det ekstra taxametertilskud er skrevet på den foreløbige resultatopgørelse som en mellemregning med UVM.

Omkostningerne er præget af et lavere forbrug, grundet covid-19, samt at der endnu ikke er bogført refusion. Samlet vurderer Mads Krogsgaard Bording, at resultatet for januar kommer til at ligge tæt på det budgetterede.

På baggrund af opgørelsen opstod en meningsudveksling vedrørende relevansen af en endnu ufærdig økonomiopfølgning. Et synspunkt der blev præsenteret var, at det ikke var relevant for bestyrelsen, at skulle forholde sig til tal, der er så langt fra det endelige resultat som dem på den foreløbige resultatopgørelse. Andre havde noteret sig en stor difference på indtægtssiden.  

Der blev udvist forståelse for synspunktet, og forklaret med en uheldig tidsmæssig planlægning med en mødedato få dage før afslutningen af bogføringsperioden. Det blev fra flere sider anført, at der blev givet gode forklaringer på differencerne. Direktøren anførte, at det diskuterede er det dilemma man har, når der er hyppige møder og økonomien er med som punkt på alle møder.

Mads Krogsgaard Bording præciserede, at de omkostninger, der er skrevet på for værkstederne, er indkøb der er foretaget til værkstederne. Når der køres mad og andet ud til eleverne bliver det taget fra skolernes budgetter. Det blev yderligere præciseret, at der ikke er tale om, at bestyrelsen skal godkende den foreløbige resultatopgørelse. Der er udelukkende tale om en orientering, der skal tages til efterretning.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning

Beslutning: Med ovenstående bemærkninger og præciseringer blev orienteringen taget til efterretning.  

Orientering om bygningssituationen i Hjørring  

Resume: Marie Louise Dalgaard deltager i punktet. Der gives en orientering om den aktuelle situation vedrørende bygninger på Skolen i Hjørring.  

Bestyrelsens drøftelse: Marie Louise Dalgaard fortalte, at der på adressen Jørgen H. Jensens Vej var opstået en vandskade. Der arbejdes på at udbedre vandskaden. Planen er aktuelt, at der skal flytte elever ind i bygningen d. 1. juli. Der afholdes møde om etableringen af et nyt køkken. Det er planen at gå i gang med at opføre en værkstedsbygning på adressen i efteråret.

Marie Louise Dalgaard forklarede om organiseringen af de organisatoriske enheder og arbejdsgrupper der er etableret i forbindelse med flytningen til den nye adresse, herunder deres indbyrdes referenceforhold: Bestyrelsen, byggeudvalget, styregruppen og den arbejdende projektgruppe. Marie Louise Dalgaard oplyste om gruppernes sammensætning, opgaver og ansvar.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning vedrørende bygningsudvalgets indstilling angående beliggenheden i Brønderslev

Resume: Marie Louise Dalgaard deltager i punktet. Der er udarbejdet en indstilling vedrørende bygningssituationen Brønderslev. Indstillingen er vedlagt som bilag.

Bygningsudvalget indstiller, at der arbejdes videre på en placering af FGU Vendsyssel, Skolen i Brønderslev, på Håndværkervej 21-23. Brønderslev Kommune arbejder aktuelt på en ny lokalplan for området. FGU Vendsyssel holdes orienteret om udarbejdelsen af den nye lokalplan og der er indgivet ønske om nye anvendelsesmuligheder for området.

Bestyrelsens drøftelse: Marie Louise Dalgaard indledte punktet med at opsummere, at der vedrørende placeringen af skolen i Brønderslev er blevet vurderet en række muligheder. Vurderingerne er foretaget på baggrund af faktorerne: placering i byen, muligheder for offentlig transport, hvilke naboer der er herunder mulige gener, hvilke udendørsfaciliteter der findes, økonomi, støj, samt hvilke muligheder der er for at etablere en skole på arealet jf. Brønderslev Kommune.

Marie Louise Dalgaard fortalte vedrørende placeringen på Vestmanna Allé, at der i området er meget lave støjgrænser. I en dialog med Brønderslev Kommune blev det klart, at kommunen mener, det er smartest at skolen, med den sammensætning af fag der udbydes og med de meget lave støjgrænser, ligger i et erhvervsområde, fremfor i et skoleområde.

Marie Louise Dalgaard fortalte at som resultat af det seneste møde i byggeudvalget peger byggeudvalget enstemmigt på en placering på Håndværkervej i Brønderslev. Udvalget peger på denne placering, dels fordi kommunen peger på den, dels fordi ønskerne til en ny lokalplan bliver taget til efterretning og fordi grunden ikke er dyr i sammenligning med andre placeringer. Der er aftalt  møde med MJ Byg, der ejer grunden. Det er hensigten på mødet at tilkendegive interessen.

Ole Andersen tilkendegav, at han støtter fuldt op om beslutningen og tror det er den bedste løsning.

Neil Jacobsen tilkendegav, at han ønsker at se på skrift, at den foreslåede løsning efter hvilken en entreprenør bygger en skole der passer til FGUs behov hvorefter FGU køber den færdige bygning af vedkommende entreprenør, er lovlig. Yderligere ønskede han, at se på skrift, at entreprisen ikke skal i udbud. Han tilføjede, at beliggenheden efter hans mening er ringe, men at han bøjer sig for flertallet.

Direktøren fortalte, at hun havde været i telefonisk kontakt med en fuldmægtig i Undervisningsministeriet, der havde tilkendegivet, at benævnte fremgang ville være lovlig. Hun medgav dog, at det ville være nødvendigt med en skriftlig bekræftelse af fremgangsmetodens lovlighed. Flere andre tilsluttede sig synspunktet. En anden indvending var, at kommunale lokalplaner heller ikke nødvendigvis går igennem uden ændringer.

Direktøren gjorde opmærksom på, at Frederikshavn på ingen måde er glemt. Der arbejdes på en løsning, hvor lokaler i Bannerslundhallen benyttes som samlingssal, fortalte direktøren.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen drøfter bygningsudvalgets indstilling vedrørende Skolen i Brønderslev

Beslutning: Med ovenstående bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig bygningsudvalgets indstilling om, at placeringen på Håndværkervej er den bedste løsning.

Status på de aktuelle elevtal

Resume: Der vil blive orienteret om FGU Vendsyssels aktuelle elevtal.

Bestyrelsens drøftelse: Direktøren gennemgik elevtallene på baggrund af det udsendte bilag. Såvel tallene for indskrevne elever, EGU-kommunal, udslusede elever fordelt på STUK-koder blev gennemgået.

En særlig opmærksomhed blev tildelt den nye opgørelse over elever, der bliver udsluset med STUK-kode 83. Direktøren gennemgik de kategorier vejlederne sætter på det, eleverne bliver udsluset til. Det blev noteret, at denne tilgang gør det muligt at finde ud af, hvor FGU Vendsyssel har mulighed for at handle og hvor der skal sættes ind med en særlig indsats.  

På en forespørgsel fra Lone Christiansen om, hvor eleven fra Læsø figurerer i systemet lovede direktøren at følge op med en undersøgelse.  

Der blev udtrykt tilfredshed med at have fået oversigten. Fra flere sider blev der udtrykt ønske om, at få en tilsvarende oversigt fordelt på de enkelte kommuner. Dette ud fra et ønske om at kunne forbedre visitationen til FGU på de relevante punkter. Direktøren lovede at dette ville blive udarbejdet, men gjorde samtidig opmærksom på at samarbejdet med de kommunale ungeindsatser fungerer fremragende.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning: Med ovenstående kommentarer blev orienteringen taget til efterretning.

Drøftelse af elevrådsrepræsentantens integration i bestyrelsesarbejdet

Resume: Der er nu etableret elevråd på alle tre skoler i FGU Vendsyssel, og der er valgt formænd for elevrådene. Blandt de tre elevrådsformænd udvælges en repræsentant til bestyrelsen. Den udpegede repræsentant forventes at deltage på mødet i marts.  

Der ønskes en drøftelse af hvordan elevrådsrepræsentanten kan indgå på bedste måde i bestyrelsesmøderne. Hvordan bliver elevrepræsentantens deltagelse mest meningsfuld for såvel bestyrelsen som for eleven selv? Hvordan skabes der et meningsfuldt rum for taletid til elevrepræsentanten?

Direktøren giver et oplæg til punktet.

Bestyrelsens drøftelse: Direktøren informerede om det foreløbige arbejde med etableringen af elevråd og samarbejdet med elevorganisationen Modstrøm. Der stilles forslag om, at de tre elevrådsformænd deltager i bestyrelsens møder et halvt år ad gangen. Dette fordi at det vil være en måde på hvilken elevrådsformændene kan lære om demokrati. Direktøren informerede om, hvem der er valgt som elevrådsformand på de tre skoler. Det blev foreslået at Niels Juul, valgt i Dronninglund, starter som elevrådsrepræsentant i bestyrelsen i den første periode.

Direktøren foreslog, at  ungemiljø kunne være et tema, men lagde derefter op til drøftelse med spørgsmålene: Hvad kan vi gøre for, at elevrepræsentanterne bliver aktive? Hvad skal der til for at det giver mening for elevrepræsentanten?

Flere synspunkter desangående blev frembragt. Et synspunkt var, at det er vigtigt, at elevrepræsentanten bliver båret ind, herunder forstået at eleven bliver forberedt godt til møderne. Direktøren fortalte, at det er planlagt, at hun selv op til møderne får et tæt samarbejde med de lærere, der har påtaget sig arbejdet med elevrådene. Der vil eksempelvis blive talt om adfærden på et bestyrelsesmøde.

Det blev foreslået, at elevrepræsentanten skal have et fast punkt, eventuelt med en kort status om hverdagen på skolen eller bestemte udfordringer man som elev møder i hverdagen. Det blev også foreslået, at gøre elevrepræsentantens deltagelse til en del af læringen for dem. Yderligere blev der gjort opmærksom på, at der vil være forskel på, hvad hver enkelt elevrepræsentant kan byde ind med. En personlig præsentation kunne være relevant. Direktøren tilføjede, at det faste punkt ville betyde, at vi ville vide hvem eleven er. En yderligere kommentar var, at det kunne være interessant at høre hvad elevrepræsentanten vil med vedkommendes skole.

En erfaring, der blev præsenteret var, at det oftest er meget skuffende for elevrepræsentanten at deltage i møderne, da det der fylder i deres liv ikke altid er noget, der fylder i de andre bestyrelsesmedlemmers liv. Det, der fylder for elevrepræsentanten, kan de andre bestyrelsesmedlemmer ikke altid svare på. Der blev givet udtryk for, at det kan være en svær balancegang, at finde noget der er interessant for elevrepræsentanten.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen drøfter elevrådsrepræsentantens integration i bestyrelsen

Beslutning: Med ovenstående kommentarer blev drøftelsen lukket.

Orientering

Skriftlig orientering

Direktøren præciserede, at når der træffes beslutning om, at arbejdstiden er på 38,7 time, så er det fordi, der arbejdes med en ramme for sammenhængen mellem elevråd, arbejdstid og ferie. Hun gjorde opmærksom på, at der er foregået et langt forberedende arbejde forud for beslutningen, herunder en inddragende, dialogisk proces mellem tillidsrepræsentanterne og ledergruppen.

På forespørgsel om, hvor meget skolerne nu holder lukket svarede direktøren, at tiden for eleverne øges til 26,3 time/uge. Det betyder, at der er fire ugers sommerferie, en vinterferie og en efterårsferie.

Direktøren orienterer

 • Håndtering af Covid-19 i FGU Vendsyssel
  • Direktøren regner med, at skolen kan have elever inde efter uge 8, men først d. 2. marts. Det er afgørende hvilke restriktioner der kommer. Der er daglig kontakt til eleverne.
 • Ny skoleleder ansat
  • Direktøren fortalte, at Ole Ervolder fra KUI, Brønderslev Kommune, er ansat som ny leder. Hun vurderede, at han er et godt match til såvel skolen som ledelsesteamet. Direktøren rykker ved den nye skoleleders tiltrædelse samtidigt tilbage til kontoret på Jørgen H. Jensens Vej.
 • Nyt fra FU/FGU Danmark
  • Direktøren er tilbage i forretningsudvalget i FU Danmark. Thomas Rosenqvist fra FGU Vest har sagt sin stilling op.
  • Der pågår en proces i forhold til, at fortælle om FGU-lærer-professionen. 20 lærere involveres i processen.
  • Det er besluttet, at kompetencemidlerne kan skubbes til 2023. Dette skyldes at covid-19 har skubbet en del aktiviteter.
 • Nyt fra uddannelsesudvalget
  • Direktøren fortalte, at der vil komme øget fokus på EGU. Det er meget påtalt at EGU er underfinansieret. Ib Christensen fra FGU Vendsyssel deltager i arbejdet.
  • Marie Louise Dalgaard er med i en gruppe omkring kommunikation.

 
Gensidig orientering

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark: Han fortalte, at der har været afholdt en række møder med ministeriet og ministeren. Der er givet forslag til revision. Neil Jacobsen vurderer, at der er stor lydhørhed. Neil Jacobsen gjorde opmærksom på, at FGU er blevet husket på finansloven med to store beløb, hhv. 60 og 120 mil. kr.

Neil Jacobsen fortalte, at der i FGU Danmark er et stort fokus på EGU.

Neil Jacobsen fortalte, at der i FGU Danmark er nedsat en arbejds- og en erfagruppe. Erfagruppen er en mere langsigtet gruppe.

Neil Jacobsen fortalte at der også er penge på vej til rengøring. Direktøren supplerede med, at der er kommet 60.000 kr. til rengøring.

Lykke Reffeldt fortalte en historie om en elev fra hendes hold, for hvem det til trods for det forhold, at elevens familie er en fast del af det kommunale system, moderen kæmper med psykisk sygdom og tager lån i elevens navn, der er vold i kæresterelationen og et ophold i erhvervstræning mislykkedes alligevel er lykkedes med at komme videre på maleruddannelsen på EUC Nord. Med historien blev der gjort opmærksom på, at en indsats kan handle om meget mere end faglig progression.  

Direktøren gjorde opmærksom på, at man inden længe vil kunne se TV køkken for alle. Et koncept som elevorganisationen Modstrøm er blevet opmærksom på i gennem Mads Kortegaard fra køkkenet i Dronninglund.

Holdene i forsamlingshuset i Vidstrup har forladt lokalerne og vil til Jørgen H. Jensens Vej hurtigst muligt.

Michael Bue Nielsen takkede for et godt møde.

Indholdsfortegnelse