Referat bestyrelsesmøde – 16. september 2021

Drøftelse af økonomi og bygningssituation samt elevtal.

Mødedato:
16. september 2021

Mødet påbegyndt:
09.00

Mødet afsluttet:
12.00

Mødested:
Jørgen H. Jensens Vej 3, 9800 Hjørring

 

Fraværende: 
Ole Andersen, Anders Brandt Sørensen og Jens Morten Hansen. John Karlsen deltog fra kl. 10.00

 

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning:

Dagsordenen er godkendt.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31. maj 2021

Referatet er udsendt den 9/6 2021.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning:

Referatet godkendes via First Agenda.

Orientering om elevtal

Resume: På baggrund af fremsendt bilag over opgørelse over elevtal orienteres om elevtal fordelt på spor og afdelinger.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender orienteringen.

Orientering:

Vi har udsluset mange elever inden sommerferien. Der er en stigning i indtaget af nye elever, men det går langsommere end ønsket og forventet.

Vores intention er at udsluse flest muligt elever til meningsgivende aktiviteter.

Der arbejdes på at mindske frafaldet på ”Kendt perspektiv”, og der igangsættes konkrete nye tiltag i den forbindelse.

Vi har etableret en systematik for at få bedre overblik over, hvor vores elever udsluses til. Dette blev gennemgået.

Vi har generelt en rigtig god kommunikation med KUI i de forskellige kommuner. På trods heraf har vi generelt et elevtal, der ligger for lavt på AAGU, PGU og Basis. På EGU er elevtallet meget højt i forhold til resten af landet.

Det kunne antages, at FGU har nået det elevtal, der kunne forventes for skolen. Ungdomsårgangene er generelt nedadgående, og det må forventes, at dette vil slå igennem på FGU.

Vi mangler erfaring i, hvordan vores kurve for optagelse vil være hen over året.

Der kan også være andre elementer, der spiller ind som eksempelvis, hvordan optaget er på de andre tilbud for de unge, hvor der også er fokus på tilbud til de udsatte unge. Mange unge er også i ufaglærte jobs, som måske ophører på et tidspunkt. Endelig mangler der oplysning om FGU til de ikke uddannelsesparate elever fra folkeskolerne.

Direktøren tager kontakt til skolecheferne i de 3 kommuner for at drøfte en oplysningsindsats om FGU.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Halvårsregnskab – Fremlæggelse og orientering

Resume: Anders Olesen Sigh og Mads Krogsgaard Bording deltager i punktet. På baggrund af fremsendt halvårsregnskab orienteres om halvårsregnskabet.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender orienteringen.

Drøftelse:

Der er flere poster, som har været vanskelige at forudse. Dette betyder også, at der er flere poster, der har været afvigelser på. Vi begynder nu at få erfaring i, hvordan de forskellige poster fordeler sig, ligesom der er flere poster, der konteres anderledes end første antaget.

Der er desuden flere poster, hvor der endnu ikke er modtaget refusion.

Halvårsregnskabet giver et underskud på kr. 1.949.566.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Budget 2021/2022

Resume Anders Olesen Sigh deltager i punktet. På baggrund af orienteringen vedrørende elevtal og halvårsregnskabet drøftes mulige tilpasninger samt hvordan og hvornår disse skal iværksættes. På baggrund af drøftelsen foretager ledelsen efterfølgende de nødvendige foranstaltninger.

Drøftelsen:

Det budgetterede regnskab er gennemgået jf. rundsendte bilag.

Vi forventer at opnå 440 årselever i 2021, hvilket bevirker en reduceret indtægt. Samlet budgetteres med et underskud på kr. 3.989.850.

Vi forventer, at elevtallet i 2022 vil falde til ca. 410. Det forventes at indtægterne vil falde med ca. 3.5 mio.

Mulige tilpasninger

 1. Opsigelse af pavilloner
 2. Opsigelse af rengøringsaftaler – disse skal genovervejes
 3. Opsigelse af aftalen med Statens Administration (gerne fra ca. 1/1 2022)
 4. Der skal budgetlægges med en vakant stilling, som vi ikke forventer at benytte
 5. Mulighed for opsigelse af busaftalen
 6. Undervisningsmaterialer
 7. Personaletilpasninger
 8. EGU er en stor succes, men desværre også en dyr løsning.


I forhold til personaletilpasninger kan der være lærere, der skal flyttes fra den ene skole til en anden.

Formandskabet indstiller, at:

Drøftelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Drøftelsen er taget til efterretning.

Orientering om status på bygninger

Resume: Anders Olesen Sigh deltager i punktet. Marie Louise Dalgaard laver en orientering om status på ombygning og nybygning i Hjørring samt den foreløbige proces vedrørende eventuelt køb af bygning i Brønderslev.

Der vedhæftes slides til referatet herom.

Formandskabet indstiller, at:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Der arbejdes videre med at skabe grundlag for en eventuel handel på Saltumvej 22 i Brønderslev.

Der ønskes oprethold en fleksibilitet vedr. lejemål i Elling, som ikke vedrører Nordmarinen.. 

Medarbejderrepræsentanternes orientering

Resume: Medarbejderrepræsentanterne vil orientere fra skolerne.

Lykke orienterede om tiltag i Frederikshavn: Skolen er organiseret i stor-teams med fælles tværgående arrangementer med fokus på temaet Bæredygtighed. Dette giver en bedre læredækning og mere tryghed blandt eleverne.

Den kompetenceudvikling, der skal ske med UCN tager udgangspunkt i den nye struktur, hvor der samarbejdes i de oprettede storteams.

Helle orienterede om Dronninglund: Her arbejdes der også med en struktur om storteams og oplever samme succes.

Karen tilføjer, at samme struktur er under udvikling i Hjørring.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Elevrådsrepræsentantens orientering

Resume: Elevrådsrepræsentanten vil orientere fra elevrådets arbejde og aktuelle aktiviteter.

Velkommen til Malou, som går på Mad og ernæring i Hjørring.

Elevrådet har defineret nogle områder, som de gerne vil arbejde mere med:

 1. Elevrådet vil gerne stå for sociale arrangementer på tværs af afdelinger og for hele FGU Vendsyssel samlet. Det skal være muligt at få økonomisk støtte til konkret og rimelige arrangementer.
 2. Elevrådet er i kontakt med Modstrøm, som dækker hele FGU. Her er der mulighed for at få inspiration og søge tilskud til konkrete aktiviteter.
 3. Mange elever har det svært med at læse og skrive. Elevrådet vil gerne arbejde på en bedre fordeling af timerne i de almene fag. Det er svært med hele dage med almene fag. De almene fag kan integreres bedre i de praktiske fag.

 Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

Orientering

Skriftlig orientering

Der laves en korrektion i forhold til forlængelse af lejemålene i Frederikshavn, hvor størst mulig fleksibilitet ønskes opretholdt i de øvrige lejemål.

Direktøren orienterer

Uddannelsesudvalget tager fat på at gennemgå vores FGU lovgivning med henblik på at afdække, hvilke elementer, der spænder ben i hverdagen. Dette sker igennem FGU Danmark.
Der arbejdes på etablering af bygningstaxameter til FGU sektoren.

Gensidig orientering
Der bør være et fortsat fokus på sociale aktiviteter.

Der skal fremover arbejdes med finansiel risikostyring.

Evt.

 

Indholdsfortegnelse