Referat fra bestyrelsesmøde – 18.juni 2020

Nye datoer for efterårets bestyrelsesmøder og orientering og drøftelse af bygningssituationen.

Mødedato:
18. juni 2020

Mødet påbegyndt:
kl. 12.00

Mødet afsluttet:
kl. 13.45

Mødested: Online på Microsoft Teams

Fraværende: John Karlsson, Lone Christiansen, Rasmus Brohus

Godkendelse af mødedagsorden.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning: Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.


Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2020

Referatet er udsendt d. 29. maj 2020. Referatet er medsendt som bilag 1.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Kristian Juul informerede om den foreløbige indsamling af underskrifter igennem systemet FirstAgenda. Han gjorde opmærksom på, at han over den næste periode vil fremsende remindere, vedrørende manglende underskrifter.

Der var ingen kommentarer vedrørende referatet af mødet d. 29. maj 2020.

Godkendelse af mødedatoer for efteråret 2020

Resume: Af bilag 2 fremgår formandskabets indstilling til mødedatoer for efteråret 2020.

 

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender de foreslåede datoer for møder i efteråret 2020

Beslutning: De fremsendte mødedatoer blev godkendt. Helmuth Zickert informerede om, at han må melde afbud til møderne i september og november.

Beslutning vedrørende forretningsorden

Resume: Med vedtagelsen af en ny procedure vedrørende underskrivelse af referater på mødet d. 27. maj 2020 er der opstået et behov for en ændring af forretningsordenen. I den reviderede forretningsorden er der desuden indarbejdet en ændring vedtaget på mødet d. 28. oktober 2020. Udkastet til ændret forretningsorden medsendes som bilag 3.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden

Beslutning: Med den præcisering, at sætningen: ”Et bestyrelsesmedlem, elevrepræsentanten eller institutionens direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet” ændres til: ”Et bestyrelsesmedlem eller elevrepræsentanten, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet”, som vedtaget på mødet i oktober 2019, blev forretningsordenen godkendt.  

Kristian Juul vil kontakte bestyrelsens medlemmer henblik på indhentning af underskrifter på forretningsordenen. 

Orientering om økonomien

Resume: Der udsendes bilag [bilag 4 og 5] som orientering om den aktuelle økonomiske situation. Der orienteres om disse på mødet.  

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning: Mads Krogsgaard Bording orienterede om resultatopgørelsen på baggrund af det udsendte bilag. Balancen blev præsenteret i en forud for mødet rettet udgave. Helmuth Zickert takkede for rettelsen. Der var ingen spørgsmål vedrørende balancen eller resultatopgørelsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutninger vedrørende bygningssituationen

Resume: På baggrund af de udsendte sagsfremstillinger [bilag 6, 7 og 8] træffes beslutninger vedrørende hvilken retning det videre arbejde vedrørende bygningssituationen skal tage for institutionens tre skoler. Marie Louise Dalgaard og Anders Sigh deltager på dette punkt.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen beslutter om de optegnede linjer i de tre fremsendte sagsfremstillinger skal følges

Beslutning: Neil Jacobsen deltog ikke på den del af punktet, der vedrørte Hjørring.

Marie Louise Dalgaard fremlagde de på forhånd udsendte bilag med indstillinger for hver af de tre kommuner. Forud for mødet blev yderligere udsendt bilag med overslag over budgetter for tre byggeprojekter, ét for hver af de tre kommuner med skoler.

Hjørring: Marie Louise Dalgaard gennemgik den udsendte indstilling vedrørende Hjørring. Indstillingen gik på at arbejde videre i retning af et køb af EUC Nords bygning på Jørgen H. Jensens Vej. Der vil skulle etableres værksteder og renoveres. Det foreslås at sætte et indledende møde op med det rådgivende ingeniørfirma Brix og Kamp, dette med henblik på, at præcisere det forestående arbejde med renovering og etablering af værksteder, og derved at kvalificere budgetlægningen forud for et køb.

Det blev vedtaget, at arbejde videre med planen om et køb af bygningen på Jørgen H. Jensens Vej. Det blev vedtaget at arbejde videre ud fra de i indstillingen nævnte fire punkter.

 

Brønderslev: Marie Louise Dalgaard gennemgik den udsendte indstilling vedrørende Brønderslev.  Hun gjorde opmærksom på, at der i Brønderslev, som det eneste sted af de tre kommuner med skoler, ikke er nogen forventning om et faldende elevtal. Marie Louise Dalgaard gjorde opmærksom på, at der endnu ikke har vist sig nogen helt oplagt mulighed for en kommende skole.

Hun gennemgik en række muligheder, der har været i spil, men som hver især har sine mangler eller udfordringer. En af de muligheder der tidligere har været i spil, er bygningerne ved PN-beslag midt i Brønderslev. Med disse bygninger har der nu igen åbnet sig en mulighed. Der er aftalt en fremvisning d. 1. juli. Marie Louise Dalgaard meddelte, at mange interessenter omkring muligheden ved PN-beslag nu er interesserede i, at FGU Vendsyssel skal flytte ind og at det formodes, at der kunne være gode muligheder for at hente fondsmidler til et sådant byggeri.

Der blev givet en åben invitation til at deltage i fremvisning d. 1. juli. Neil Jacobsen og Helmuth Zickert meddelte, at de ønsker at deltage. Helmuth Zickert gav yderligere til kende, at han er spændt på at se en beregning af til- og ombygningsomkostningerne.

Det korte af det lange er dog stadig, at der endnu ikke er nogen helt klare bud på, hvilket projekt man skal gå videre med i Brønderslev. Derfor er indstillingen fra byggeudvalget, at der er brug for mere tid. Bestyrelsen vedtog indstillingen for Brønderslev.

Frederikshavn: Marie Louise Dalgaard gennemgik den udsendte indstilling vedrørende Frederikshavn og gjorde opmærksom på, at der findes forskellige anvendelige muligheder.

Byggeudvalget har foreløbigt set Roblon-bygningen på havnen. Direktøren og Marie Louise Dalgaard har drøftet en række andre muligheder med teknisk forvaltning. Fælles for alle løsningerne er, at det vil kræve en del arbejde at etablere en fungerende skole med de grundlag der aktuelt forefindes. Marie Louise Dalgaard gjorde yderligere opmærksom på, at der også med tiden kunne komme andre løsninger på banen. Indstillingen for Frederikshavn er derfor ligeledes, at der er brug for mere tid. Bestyrelsen vedtog denne indstilling.

Direktøren sagde, at der for hvert af de skitserede projekter naturligvis er et økonomisk spørgsmål, men gjorde opmærksom på, at der også er et samlet økonomisk billede, der skal hænge sammen.

Den administrative leder gennemgik det på forhånd udsendte overslag over byggebudgetter.

Han lagde vægt på, at det er udarbejdet med en betydelig usikkerhed og at byggerådgiveren skal være med til at kvalificere tallene. Når vi har et konkret projekt vil banken være med til at lave udregningerne. Han oplyste, at der vil være tale om totalfinansiering, belånt med kreditforenings- og banklån.

Det blev aftalt, at når det nærmer sig, at vi kan sætte mere konkrete projekter op, vil direktøren planlægge ture med besigtigelse af byggerier andre FGU-skoler har foretaget eller er i gang med. Det skal dog være målrettede ture hvor medarbejdere også deltager.

Orientering om organisationens fremadrettede fokus på afbrudte forløb

Resume: Organisationen ønsker at nedbringe antallet af afbrudte forløb, hvor eleverne ikke er gået videre til uddannelse eller job. Der foretages en analyse på baggrund af de data, der kan trækkes fra vores elevregistreringssystem. Derudover indhentes yderligere data for at kvalificere det samlede analysegrundlag. Vi er selvfølgelig nysgerrige på om vi kan forbedre vores praksis. Der orienteres på mødet om dette arbejde.  

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning: Direktøren gjorde opmærksom på at FGU Vendsyssel som institution er nysgerrige på hvad der sker med de elever der forlader institutionen, som ikke udskrives til uddannelse eller arbejde. Der indledes over efteråret en undersøgelse af hvad der sker med denne gruppe af udskrevne elever, med henblik på en forbedring af arbejdsgange og procedurer.

Der arbejdes desuden på at etablere kombinationsforløb med relevante samarbejdspartnere. Direktøren gjorde opmærksom på, at FGU Vendsyssel kan betragte sig som en højborg for EGU forløb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering vedrørende status på opstart af skoleåret efter sommerferien 2020

Resume: Der gives en opdatering på den aktuelle situation, herunder foreløbigt elevtal, vedrørende opstart efter den forestående sommerferie.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning: Direktøren fortalte, at institutionen i øjeblikket har meget travlt med at indskrive nye elever. Hun havde ikke nogen præcise tal men fortalte, at FGU Vendsyssel kan forvente et lidt stigende elevtal og tilføjede, at vi sender elever godt videre nu.

Lykke Reffeldt vurderede, at det stort set er de elever, der er planlagt til at skulle sendes videre, der også bliver sendt videre nu. Der har været fokus på, at gøre hvad der skulle til, for at eleverne kan komme videre, trods corona-nedlukningen, fortalte hun.

Lykke Reffeldt og direktøren fortalte nogle af de positive historier, der har været om eleverne indtil nu.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering

Skriftlig orientering

Ingen kommentarer

Direktøren orienterer

Direktøren orienterede om, at samarbejdsaftalerne med KUI er blevet revideret. Hun fortalte, at de begynder at ligne hinanden mere, men at de stadig har hver deres lokale præg.

Gensidig orientering

Lykke Reffeldt informerede om, at der er afholdt det andet møde i FGU Danmarks pædagogiske udvalg. Medlemmerne af udvalget havde denne gang mødt hinandens fysisk. Hun fortalte, at der er mange gode ideer og der er udarbejdet meget materiale. Hun gjorde opmærksom på, at hun gerne sender materialet videre hvis det ønskes.

Evt.

Formanden udtrykte stor ros til alle ansatte i FGU Vendsyssel for arbejdet igennem corona-perioden. Han udtrykte ønske om, at direktøren ville bringe roserne videre.

Formanden sagde, at han regner med, at dette foreløbigt var sidste møde over Teams, og sagde at han regner med, at vi i august mødes fysisk.

Indholdsfortegnelse