Referat fra bestyrelsesmøde – 21. april 2020

Gennemgang og godkendelse af årsrapport. Orientering om bygningssituationen.

Mødedato:
21. april 2020

Mødet påbegyndt:
kl. 12.00

Mødet afsluttet:
kl. 14.00

Mødested: Online på Microsoft Teams

Fraværende: Lone Broe Christiansen, John karlsson

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning: Mødedagsorden blev godkendt uden kommentarer

 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2020

Referatet er udsendt den 9. marts 2020.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Referatet blev godkendt uden kommentarer.

 

Godkendelse af regnskab og årsrapport for 2019

Resume: Regnskabet og årsrapporten er færdig og klar til godkendelse [bilag 1].

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen godkender årsrapporten

Beslutning: Jacob Rask og Dan Jensen fra BDO samt Anders Olesen Sigh deltog ved dette punkt.

Jacob Rask gjorde opmærksom på, at der verserer en pensionssag, som bestyrelsen skulle tage stilling til, førend årsrapporten kunne skrives færdig. Bestyrelsen skal beslutte, hvor i rapporten sagen skal skrives ind. Givet usikkerhed vedrørende forældelsesfristen på pensionssagen og dermed usikkerhed vedrørende beløbets størrelse blev det besluttet at skrive pensionssagen ind under punktet eventualforpligtelser. På forespørgsel tilkendegav Jacob Rask ikke at kende til andre verserende pensionssager. Ander Sigh gjorde opmærksom på, at revisionen normalt ville fange pensionssagerne i opløbet.

Jacob Rask gennemgik det på forhånd udsendte udkast til årsrapporten. Han gjorde opmærksom på, at der endnu manglede en smule dokumentation før årsrapporten var færdig.

Af resultatopgørelsen fremgik, at omsætningen var på 22,0 mio.kr. og omkostningerne var på 23,1 mio.kr. Det betyder, at institutionen kommer ud af 2019 med et underskud for året på 1,1 mio.kr.

Årsunderskuddet til trods betegnede Jacob Rask den finansielle soliditetsgrad som høj (64,7%), men gjorde samtidig opmærksom på, at der naturligvis endnu mangler et sammenligningsgrundlag.   

Jacob Rask tilkendegav, at der i de poster der er gennemgået, ikke er konstateret forhold, der giver anledning til usikkerhed om den fortsatte drift.

Jacob Rask gennemgik revisionsprotokollen. Han tilkendegav, at man ved gennemgangen indtil nu forventede at kunne aflevere revisionsprotokollen uden påtegninger. Han gjorde dog opmærksom på, at det ikke betød, at der ikke var nogen kommentarer. Han gennemgik de punkter som revisionen havde givet en kommentar. En del kunne dog henføres under, at der har været tale om en opstartsfase. Der var enighed om, at man i formandskabet skulle lave retningslinjer for repræsentation.

Formanden takkede Jacob Rask for en god gennemgang.

Årsrapporten blev godkendt med de ovennævnte vedtagelser.

Anders Sigh gjorde opmærksom på, at årsrapporten efterfølgende vil blive sendt til elektronisk underskrift af bestyrelsens medlemmer.

Status på bygningssituationen

Resume: På trods af situationen med corona-nedlukning er der alligevel sket noget med hensyn til bygningssituationen. Situationen de tre steder, hvor byggeudvalgene arbejder, beskrives i bilag 2. På mødet vil direktøren orientere om bygningssituationen i de tre kommuner med skoler.

Formandskabet indstiller, at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning: Neil Jacobsen lukkede ned for deltagelsen fra starten af behandlingen af dette punkt og den tid behandlingen vedrørende situationen i Hjørring varede.

Det blev fortalt, at bygningsudvalget i Hjørring er nået så langt, at de vil udarbejde et konkret forslag til, hvordan byggeriet på Jørgen H. Jensens Vej vil kunne tages i brug. Det er således bygningsudvalget for Hjørrings holdning at det er der, energien skal lægges. Bygningsudvalget arbejder på at have en procesplan klar til næste bestyrelsesmøde.

Der afventes svar angående en økonomisk garanti fra Hjørring Kommune.

I Frederikshavn er der blevet foretaget en del forbedringer af de eksisterende rammer. Der skal ydermere sættes en toiletvogn op og monteres 3 lydtætte skydedøre i hovedbygningen. I Frederikshavn forbereder man sig således på at skulle blive i de eksisterende rammer et stykke tid endnu.  

Medarbejderrepræsentant Lykke Reffeldt gjorde opmærksom på, at hvis man forventer at skulle blive i de eksisterende rammer, så er der nogle her og nu udfordringer, som det er vigtigt at få løst.  Frederikshavn må ikke blive glemt, sagde hun.

Fra Brønderslev blev det fortalt, at den fremsendte anmodning til Brønderslev Byråd var blevet behandlet i økonomiudvalget med en beslutning om, at lejemålet på Søndergade i Brønderslev ophører med virkning fra juli 2020. Desuden har kommunens økonomiudvalg afstået fra kravet om, at FGU Vendsyssel skal drive skole to steder i kommunen.

Ole Andersen gjorde opmærksom på, at der manglede information om, hvordan vi er kommet ud af lejemålet på Søndergade i Brønderslev og kritiserede, at der ikke tidligere er informeret om det. Ole Andersen spurgte, om der betales husleje frem til 2028. Formanden beklagede og fortalte, at der ikke betales længere end til juli 2020.

Direktøren orienterede om, at formandskabet havde været afholdt et møde med Brønderslev Kommunes kommunaldirektør og afdelingen for Teknik og Miljø. Byggeudvalget har været på rundvisning på Nord Energi-bygningen i industrikvarteret i Brønderslev.  Ungecentret har udvist interesse for sammen matrikel. Det diskuteres om det kunne være muligt at flytte ind sammen med Ungecentret. Bygningens beliggenhed i industrizone betyder, at det vil kræve en ændring af lokalplanen for området at lave bygningerne om til en skole. Brønderslev Kommunes Teknik og Miljø-afdeling har bragt området omkring Østergade i Brønderslev i spil som en mulig fremtidig beliggenhed for skolen.

En anden mulighed, der kan være i spil for en ny skoles beliggenhed, er Kornumgaard. Umiddelbart melder PN-beslag, som tidligere har været i spil, at de ikke er interesserede i at huse skolen.

Orientering

Skriftlig orientering

Direktøren henviste til den udsendte skriftlige orientering. Hun gjorde yderligere opmærksom på, at der også er udsendt de elevbreve.

Direktøren gjorde opmærksom på, at der er foretaget en skærpelse omkring både elevers og læreres dagsprogram. Det betyder, at eleverne får en tydelig struktur på hverdagen og at lærerne får en mere sammenhængende arbejdstid.

Direktøren meddelte, at der er en gruppe unge, som afbryder deres forløb i FGU for hurtigt, hvor vi ikke kender årsagen til afbruddet eller ved om de fortsætter i uddannelse eller job.  Ledelsen vil i samarbejde med vejlederne undersøge, hvilke årsagssammenhænge, der kan ligge bag, så FGU fremadrettet i samarbejde med KUI`erne kan forebygge og opspore og hermed minimere antallet af elever i denne gruppe. Samtidig ønsker vi også at kunne fremskaffe præcise data på antallet. 

Hun meddelte, at Ungecentret og FGU Vendsyssel har en fortløbende drøftelse af, hvordan FGU kan være leverandør af et STU-tilbud for Brønderslev Kommune. En kommentar dertil var, at STU kræver specielle kompetencer og at det er et spørgsmål, hvor bredt man skal favne. Man kan ende med et meget bredt spektrum af elever, hvor man risikerer at komme til at genere flere af grupperne.

Direktøren orienterer

Direktøren tilkendegav, at hun ikke er sikker på, at FGU kommer med i den næste omgang af genåbningen af samfundet. En kommentar dertil var, at det også rent praktisk ville være vanskeligt at holde afstand på mange af matriklerne, og at man ikke ville kunne have alle eleverne på én gang.  

Gensidig orientering

Næstformand Neil Jacobsen oplyste, at FGU Danmark har etableret en hjemmeside. Derudover koncentrerer det primære sekretariatsarbejde i øjeblikket for en stor part om at holde sig informeret ved ministeriet, fortalte han.

Medarbejderrepræsentant Lykke Reffeldt informerede om, at hun af Uddannelsesforbundet er blevet udvalgt som medarbejderrepræsentant til Det Pædagogiske Udvalg i FGU Danmark. Det er et af tre udvalg, der er nedsat af FGU Danmark. De andre er Uddannelsesudvalget og Institutionsudvalget. Udvalgets kommissorium retter sig mod at udvikling og videndeling omkring den pædagogiske og didaktiske tilgang i FGU. Lykke Reffeldt fortalte, at det første møde er afholdt. Hun vil i udvalget have fokus på inkluderende læringsmiljøer.

Evt.

Ole Andersen gjorde opmærksom på, at han ikke mente, at han var blevet informeret om den pensionssag, der på dagens møde blev diskuteret under punktet vedrørende årsrapporten. Han sagde, at han ganske vist ikke havde deltaget i det foregående møde, men han mente ikke, at han havde læst om den i referatet. Direktøren tog orienteringen til efterretning.

 

Indholdsfortegnelse