Referat fra bestyrelsesmøde – 17. december 2020

Lønpolitik, Salg af Hirtshalsvej 271 og køb af Jørgen H. Jensens Vej 3

Mødedato:
17. december 2020

Mødet påbegyndt:
kl. 15.00

Mødet afsluttet:
kl. 16.25

Mødested: Teams

 

Fraværende:

Anders Brandt Sørensen, John Karlsson, Michael Bue Nielsen

Kim Kanstrup Larsen var fraværende ved punkterne 1 til 4.

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender dagsordenen


Beslutning
: Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2020

Referatet er udsendt den 7. december 2020

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Referatet blev godkendt. Der sendes påmindelser ud til de medlemmer af bestyrelsen, der endnu ikke allerede har godkendt referatet.

Godkendelse af forretningsorden

Resume: Der er udsendt et revideret udkast til en ny forretningsorden. Udover selve forretningsordenen er der udsendt en oversigt over ændringer og tilføjelser til forretningsordenen i forhold til den hidtidige.  

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender forretningsordenen


Beslutning:
Forretningsordenen blev godkendt uden kommentarer.

Orientering om lønpolitik

Resume: Der er udarbejdet en foreløbig version af en lønpolitik for institutionen. Politikken er vedhæftede som bilag. Der orienteres om arbejdet. 

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning


Beslutning:
Direktøren præsenterede de overordnede linjer for lønpolitikken på baggrund af de udsendte bilag. Hun fortalte, at der er tale om en beskrivelse af de overordnede linjer og en proces i hvilken det beskrives, hvad der er relevante udviklings- og progressionslinjer med henblik på kerneopgaven.

Der blev spurgt om, hvad baggrunden er for, at man ikke vil give egentlig resultatløn, men gerne vil give engangsvederlag på baggrund af resultater. Direktøren svarede, at man gerne ville have muligheden for at præmiere en ekstraordinær indsats, i forbindelse med udviklingen af en pædagogisk retning og praksis, hvor det kan være svært at afgøre resultatet på den korte bane. 

Neil Jacobsen fortalte, at den primære årsag til opdelingen typisk er, at når man benytter resultatløn skal der være aftalt et resultat på forhånd. Ved at benytte den anden mulighed kan man præmiere noget, der er opstået undervejs.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Vedtagelse af budget 2021

Resume: På baggrund af drøftelse af udkastet til budget på mødet d. 26. november 2020 er budgettet redigeret og udsendt til vedtagelse i bestyrelsen.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen vedtager budget for 2021

 

Beslutning: Den administrative leder gennemgik noterne til budgettet på baggrund af de udsendte bilag.

Særligt afsnittet omkring punktet ”administration, andre omkostninger” fik en uddybet behandling. Også gennemgangen af punktet vedrørende ejendommene fik særlig opmærksomhed.  

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til budgettet.

Såvel formanden som næstformand Neil Jacobsen takkede for et flot materiale og for de resultater, administrationen når frem til.

Budgettet blev på denne baggrund vedtaget.

Godkendelse af formidlingsaftale vedrørende Hirtshalsvej 271 i Hjørring

Resume: Som aftalt på mødet d. 26. november 2020 udarbejdes en formidlingsaftale af ejendommen Hirtshalsvej 271, 9800 Hjørring. Formidlingsaftalen vedhæftes som bilag.  

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen godkender formidlingsaftalen vedrørende ejendommen


Beslutning: Marie Louise Dalgaard gennemgik forløbet med Calundan. Hun gjorde opmærksom på, at energirapporten skal fornyes. Udbudsprisen blev som aftalt på tidligere møde hævet fra 4,5 mil. kr. til 4,85 mil. kr..

Helmuth Zickert gjorde opmærksom på, at han havde studset over, at det var en relativt kort frist, før prisen vil blive sat ned igen. Marie Louise Dalgaard sagde, at hvis der efter en periode med den aftalte udbudspris, ikke længere er en mindstepris, vil vi i givet fald vil være tvunget til at forholde os til meget lave bud.

Direktøren fortalte, at hun havde antaget, at det var skrevet med en kort frist og en mindstepris efter fristen, fordi det følger reglerne for offentlige udbud. Det blev aftalt, at prisnedsættelsen skal være ”efter aftale” med mægler. 

Marie Louise Dalgaard gjorde opmærksom på, at der er brug for en aftale om, hvornår ejendommen sættes til salg. Direktøren foreslog, at det undersøges om aftalen vedrørende prisnedsættelsen følger reglerne for offentligt udbud og derefter sættes ejendommen til salg.  

Formanden konkluderede, at den omdiskuterede tekst rettes til, derefter sættes ejendommen til salg.

Beslutning om køb af ejendommen Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring

Resume: Der er forhandlet en aftale på plads vedrørende køb af ejendommen Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring. Købet er afhængigt af bestyrelsens godkendelse. Aftaleteksten er vedhæftet som bilag. Beslutning om køb af ejendommen kræver 2/3  flertal i bestyrelsen.

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen beslutter at købe ejendommen Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring


Beslutning: Neil Jacobsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Den administrative leder fortalte om forløbet med advokaten og dennes gennemgang af kontrakten. Direktøren fortalte, at Økonomistyrelsen har godkendt materialet vedrørende køb af bygningen.

Den administrative leder gennemgik vilkårene i kontrakten som udsendt på bilag.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at købe ejendommen Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring.

Fastsættelse af datoer for møder i 2021

Resume: Der skal aftales datoer for møderne i 2021. Der er vedhæftet forslag til datoer.    

Formandskabet indstiller, at:

 • Bestyrelsen beslutter datoer for møder i 2021


Beslutning:
De foreslåede datoer for bestyrelsesmøder blev godkendt. Mødet i marts måned blev fastsat til den 18. marts fra kl. 12 til 15.

Orientering

Skriftlig orientering

Intet.

Direktøren orienterer

Direktøren orienterede om følgende emner:

 • Den aktuelle corona-håndtering. Skolerne er lukket ned således, at eleverne har fået en opgave de skal løse. Der er god kontrol og det er kørt stabilt.
 • Vi har fået orientering fra Undervisningsministeriet om fordelingen af nogle af de udmeldte midler til FGU-sektoren i forbindelse med Finansloven.
 • Der er nu slået en stilling op som skoleleder i Frederikshavn. Annoncen kommer også i Jyllands-Posten.
 • Der er fokus på ”øget fremmøde” i 2021. Det er et bevidst ordvalg at der tales om ”fremmøde” og ikke ”nedbragt fravær”.
 • Prøveafholdelse. Der er gennemført 3 prøver i år, som er gået rigtig godt. Vi kunne have ønsket os, at det var lykkedes at få flere igennem. Der bliver nu sat massivt fokus på, at afholde prøve-prøver i alle fag fra starten af det nye år.
 • Der bliver ingen julefrokoster. Vi samles på Teams alle 90 til fælles glædelig-jul-arrangement.
 • Tak til bestyrelsen for støtte og tillid og et godt samarbejde i 2020.


Gensidig orientering

Neil Jacobsen orienterer fra FGU Danmark

 • Der blev talt om EGU. Der er ikke den samme udfordring i Vendsyssel, som FGU´er i resten af landet oplever. Man synes, der er nogle urimelige forskelle og nogle opfatter det som uretfærdigt, at der ikke gives fuldt taxameter for EGU-delen. Der foregår en diskussion om prioriteter, EGU eller bygninger?
 • Direktøren supplerede med, at hun ofte bliver spurgt, hvorfor det går så godt med EGU i Vendsyssel. Hun svarer, at det er fordi vi prioriterer området og opfatter økonomien som forbundne kar. Vi arbejder videre på et grundlag og tæt samarbejde i FGU Vendsyssel, der er opbygget mellem erhvervsskolerne og erhvervslivet i Vendsyssel. Samtidig har vi et dygtigt og erfarent team af vejledere for EGU.

 

Den gode historie: Helle Schak Krog leverede en positiv fortælling fra skolen i Dronninglund hvor en elevs kontaktlærer hjalp ham ud af en penibel situation, der endte med en frikendelse i stedet for en strafudmåling.

Formanden takkede for året der snart er gået og roste såvel ledelse som medarbejdere for arbejdet og indsatsen.

Indholdsfortegnelse