Referat fra bestyrelsesmøde – 23. september 2020

Drøftelse af elevsituationen, fremlæggelse af halvårsregnskab, beslutning vedrørende bygningssituationen i Hjørring.

Mødedato:
23. september 2020

Mødet påbegyndt:
kl. 9.00

Mødet afsluttet:
kl. 11.15

Mødested: Teams

 

Fraværende:

Ole Andersen, Lone Broe Christiansen, Lykke Reffeldt deltog ikke ved pkt. 1 – 7

 

Godkendelse af mødedagsorden

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning: Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

 

Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. september 2020

Referatet blev sendt ud d. 21. september 2020.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen godkender referatet

Beslutning: Referatet blev godkendt. Kristian Juul annoncerede, at der vil blive udsendt remindermails vedrørende manglende underskrifter på referater.

 

Orientering om økonomien

Resume: Det halvårsregnskab, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet d. 8. september, var fejlbehæftet. På dette møde vil der blive gennemgået et korrigeret halvårsregnskab. På mødet deltager Anders Olesen Sigh og Mads Krogsgaard Bording som vil præsentere det korrigerede halvårsregnskab.

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Mads Krogsgaard Bording gennemgik halvårsregnskabet på baggrund af det udsendte bilag. Af regnskabet fremgår et underskud på 991.170 kr. Det skal sammenholdes med et tilgodehavende taxametertilskud på 3,296 mil. kr. Taxametertilskuddet vil blive udbetalt i januar 2021. Det tilgodehavende taxametertilskud medregnet, er der således et betydeligt overskud.

Der blev spurgt hvorfor regnskabet ikke er periodiseret. Den administrative leder og Mads Krogsgaard Bording sagde, at det vil være en god idé at periodisere og at man fremover vil gøre det.

Orientering

Skriftlig orientering

Den skriftlige orientering blev sendt ud d. 21. september 2020.

Direktøren uddybede den skriftlige orientering på mødet. Hun fortalte, at…

  • …der i øjeblikket kører kompetenceudvikling i form af et pædagogisk lederforløb, et forløb for administrationen og et forløb med UCN for lærerne.
  • …en elev på skolen i Hjørring har fået konstateret covid-19. Da det var vanskeligt at afgrænse hvor eleven, og elevens lærere havde været, blev det besluttet at alle elever og ansatte på skolen i Hjørring skulle sendes hjem til test. Elever og lærere har startet op igen efterhånden som de har fået negative testsvar tilbage.
  • …det nu er besluttet, at der ved ansættelser bliver slået interne opslag op før opslagene bliver slået op eksternt.
  • …der afholdes møde med KUI´erne om indgåelse af tværkommunal samarbejdsaftale mellem KUI`erne og FGU Vendsyssel og opstart og brug af afsøgningsforløb

Formanden spurgte om institutionen har en personalepolitik. Direktøren svarede, at der er en proces i gang, i hvilken der arbejdes på såvel en personalepolitik, en personalehåndbog og en lønpolitik.  

Direktøren orienterer

Intet

Gensidig orientering

Intet

 

Lukket punkt

[lukket punkt]

 

Orientering om elevtal

Opdaterede elevtal blev sendt ud d. 21. september 2020.

Direktøren præsenterede den udmeldelsesblanket, som fremadrettet vil blive brugt ved udmeldelse af elever.  

Der blev udvekslet synspunkter omkring indikatorer for institutionens succes, herunder hvilke redskaber der for bestyrelsen er brugbare og hvad der for FGU Vendsyssel som institution er muligt at levere. Det blev også belyst, hvad der kan være årsager til, at tallene for gennemførelse og udslusning giver anledning at ønske forbedringer. Desuden blev visitationen og samarbejdet mellem institutionen og de tre KUI´er belyst. Yderligere var det et emne for dialogen, hvem der er, og særligt hvem der i givet fald ikke er, en FGU-elev.

Tallene blev taget til efterretning.

 

Orientering om generalforsamling og årsmøde / A. Neil Jacobsen

Neil Jacobsen fortalte, at der har været afholdt et bestyrelsesmøde i FGU Danmark over Microsoft Teams. Tema for mødet var økonomi, og særligt økonomi vedrørende bygninger.

Neil Jacobsen fortalte, at der til generalforsamlingen d. 7. oktober, ud over de i forvejen programsatte punkter, vil være oplæg fra Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole, samt fra departementschefen i Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Beslutning om indledning af forhandlinger vedrørende køb af bygninger på Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring

Resume: På punktet deltager Anders Sigh og Marie Louise Dalgaard. På mødet d. 8. september 2020 blev idéerne til et etableringen af en skole på Jørgen H. Jensens Vej præsenteret. Der er lavet et foreløbigt prisoverslag. Finansieringsforslag eftersendes og præsenteres.

På mødet vil det på baggrund af det foreliggende materiale blive drøftet om, der skal indledes forhandlinger med EUC Nord om bygningerne på Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring.   

Formandskabet indstiller, at:

  • Bestyrelsen beslutter om der skal indledes forhandlinger med EUC Nord om køb af bygningerne på adressen Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring

 

Beslutning:

Den administrative leder fremlagde byggebudgettet som fremsendt forud for mødet. Han forklarede de økonomiske fremskrivninger administrationen har udarbejdet for årene 2021, 2025 og 2029, for skolerne i Hjørring og Brønderslev, med faldende elevtal indregnet. Salg af bygninger samt eventuelle politisk vedtagne tilskud til bygninger, var ikke regnet med. Der er således tale om et byggebudget uden ”fugle på taget”.

Der blev spurgt om, hvordan forskellen mellem byggebudgettet fra mødet d. 8. september og det aktuelle, er opstået. Den administrative leder forklarede, at den skole der var budgetteret til de 40 mil. kr. ville være den skole, man kunne drømme om i Hjørring. I det budget der blev fremlagt på mødet, er der sat 28 mil. kr. af til bygninger i Hjørring og 20 mil. kr. til en skole Brønderslev. Siden mødet d. 8. september er der således sorteret kraftigt i, hvad der er ”need to have” og hvad der er ”nice to have”. Der er der udover fundet en række mulige besparelser i forhold til oplægget på de 40 mil. kr.. Der vil således være tale om et skrabet budget og en ramme indenfor hvilken man vil skulle tænke kreativt.

Der blev spurgt, hvem der har regnet byggebudgettet på de 28 mil. kr. ud. Den administrative leder svarede, at der er tale om en teknisk regneøvelse, hvor spørgsmålet, der blev stillet var, hvad vi vil kunne betale ud fra regnskabet. Marie Louise Dalgaard gennemgik lister over, hvad der er kategoriseret som ”need to have” og hvad der er ”nice to have”. Desuden gennemgik hun det, der indtil videre er fundet af andre mulige besparelser.

Det blev præciseret at det, der skulle tages stilling til var, om der kan indledes forhandlinger om køb af bygningerne på Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring, og ikke om forhandlingsudvalget bemyndiges til at købe bygningerne for et givet beløb. Formanden tydeliggjorde, at bestyrelsen skal godkende prisen på bygningerne, når den er forhandlet på plads.

Det blev italesat, at der ikke figurerer køb af bygninger i Frederikshavn i de budgetter der blev fremlagt på mødet. Der blev givet udtryk for en formodning om, at der kunne være behov for en forventningsafstemning med medarbejderne i Frederikshavn, vedrørende udsigterne til at kunne flytte i nye bygninger. Lykke Reffeldt tilkendegav, at det ikke er hendes vurdering, at medarbejderne i Frederikshavn er klar til at opgive ønsket om at flytte til andre bygninger. Direktøren gjorde klart, at alle skoler, også skolen i Frederikshavn, skal samles på én matrikel, men at Skolen i Frederikshavn er sidst i køen. Det, at man starter processen i Hjørring betyder ikke, at Frederikshavn nedprioriteres. Det betyder, at Frederikshavn bliver den sidste af skolerne i en samlet proces.

Der blev udvekslet synspunkter på, hvem der skal deltage i forhandlingsudvalget.  

Bestyrelsen er enige om at følge formandskabets indstilling om, at indlede forhandlinger om køb af bygningerne på Jørgen H. Jensens Vej 3 i Hjørring. Direktøren bemyndiges af bestyrelsen til at tage den nødvendige bistand med i forhandlingerne. Bestyrelsen deltager ikke i forhandlingerne. Den endelige beslutning om køb af bygningerne skal godkendes af bestyrelsen.

Eventuelt

Lykke Reffeldt fortalte en historie fra Skolen i Frederikshavn, hvor to elever havde gjort sig positive erfaringer ved at fremstille et insekthotel og at præsentere det for en større forsamling af elever og lærere.

Indholdsfortegnelse